Selecteer een pagina

Tarieven & vergoedingen

Investering / tarief voor natuurgeneeskundig, lichaamsgericht en psychosociale therapie bij Praktijk Vindt-Ik

Intake €95,00 ongeveer 1,5 uur
Consult uitgebreid          €75,00 ongeveer 1,5 uur
Consult €60,00 ongeveer 1,0 uur
Consult kort €37,50 ongeveer 0,5 uur

Investering / tarief Reiki cursussen

Reiki cursus €175,00 1 dag

 

Aangesloten bij

M.E.T: 2020-077

C.A.T: CM1729-05-12-18

R.B.C.Z: 308472R

A.G.B. Zorgverlener: 90-039303

A.G.B. Praktijk: 90-(0)17771

Vindt-Ik staat met natuurgeneeskundige, lichaamsgerichte en psychosociale zorg op de ‘vergelijk en kies’ wijzer van VGZ en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed, mits verzekerd voor alternatieve geneeswijzen.

Officiële info

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk Vindt-Ik gevestigd te Pastoor Jacobstraat 8 Buchten, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 14104727

Artikel 0 | Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon in zijn hoedanigheid van bij beroepsverenigingen METen CAT level 5 aangesloten therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van coaching, therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer mondeling of schriftelijk opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, therapieën of aanverwante werkzaamheden. Onder opdrachtgever wordt eveneens cliënt verstaan.

Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching of therapie.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Overeenkomst: Elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Beroepsvereniging: CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten Vergoedbaar https://catvergoedbaar.nl), MET (Multidisciplinaire E.E.N.®Therapeuten https://stichting-met.nl)

Artikel 1 | Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met
Vindt-Ik. Een overeenkomst heeft betrekking op het verrichten van een dienst in het kader van de complementaire zorg, maar ook op de verkoop van producten in het kader van deze complementaire zorg.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Vindt-Ik zijn gedaan, ongeacht of dit heeft geleid tot een overeenkomst.
1.3 In deze voorwaarden wordt Vindt-Ik als opdrachtnemer betiteld, terwijl de andere partij, de klant, verder wordt betiteld als opdrachtgever. Een opdrachtgever kan een natuurlijk of een rechtspersoon zijn.
1.4 De algemene of leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
1.5 De opdracht tot het verrichten van een complementaire zorg behandeling dan wel de bestelling van producten door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 | Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Mondelinge aanbiedingen door Vindt-Ik of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Tenzij anders is overeengekomen is Vindt-Ik gehouden zijn aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen.

Artikel 3 | Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met het personeel van Vindt-Ik binden de laatste niet, voor zover ze door de eigenaar van Vindt-Ik niet schriftelijk zijn bevestigd. Als personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben, of door Vindt-Ik ingehuurd personeel van derden of door ZZP-ers.

Artikel 4 | Overeenkomst
4.1 De overeenkomst tot het verrichten van complementaire zorg of de verkoop van producten in het kader van deze zorg wordt eerst bindend door Vindt-Ik zijn schriftelijke bevestiging. Deze schriftelijke bevestiging (behandelovereen-komst of opdrachtbevestiging tot levering van producten) kan via de mail gestuurd worden of geprint via de post.
4.2 Elke met Vindt-Ik aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever van voldoende kredietwaardigheid zal blijken te zijn. Deze beoordeling geschiedt uitsluitend door Vindt-Ik. Opdrachtgever zal toestaan dat Vindt-Ik zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
4.3 Gegevens en/of informatie die Vindt-Ik ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, zoals werkprogramma’s, trainingen en materialen voor meditatie, onderwijs en massage e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Vindt-Ik, zijn voor Vindt-Ik niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat bovengenoemde materialen noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 | Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden
5.1 Vindt-Ik aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
5.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Vindt-Ik onverlet.
5.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Vindt-Ik aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 | Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Op alle door Vindt-Ik verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en teksten behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vindt-Ik.
6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Vindt-Ik en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Vindt-Ik om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 | Verplichtingen van Vindt-Ik
7.1 Vindt-Ik is verplicht zich de complementaire zorgtaken naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Deze bepalingen worden schriftelijk vastgelegd in de behandelovereenkomst.
7.2 Vindt-Ik zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen/beroepsorganisaties en de wetgever uitvoeren.
7.3 Vindt-Ik behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de AVG (=de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
7.4 Vindt-Ik zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhoudingsplicht bewaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Vindt-Ik verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever of zijn/haar gevolmachtigde te verstrekken.

Artikel 8 | Verplichtingen van de opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Vindt-Ik tijdig kan beschikken;
Over de voor de opzet van het werk benodigde (medische) gegevens en indien nodig ook over de medische toestemming van een daartoe bevoegd persoon die ingeschreven is in het BIG-register. Mocht overleg met Vindt-Ik noodzakelijk of gewenst zijn, dan kan er met toestemming van de opdrachtgever overleg gevoerd worden met de BIG geregistreerde deskundige.
Over de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, indien overeengekomen is dat de behandelingen op de locatie van de opdrachtgever uitgevoerd worden.
Over voldoende gelegenheid voor aanvoer van producten en andere benodigdheden.
Over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, verwarming, water en andere
voor de uitvoering van het werk benodigde energie moeten binnen 25 meter aanwezig zijn.
Over de mogelijkheid om gebruik te mogen maken van een beveiligd wifi netwerk.
8.2 Vindt-Ik stelt als voorwaarde voor behandeling dat de opdrachtgever al zijn medische
klachten, problemen en vragen voorlegt aan de (huis)arts en /of specialist, en tevens de diagnose en de daarmee verbonden medisch advies van de arts volgt. Ook als dit betekent dat de arts adviseert de behandelingen bij Vindt-Ik te stoppen. Vindt-Ik respecteert en handelt altijd volgens de medische voorschriften van (huis)artsen. Vindt-Ik stelt geen medische diagnoses.
8.3 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, ter beschikking te stellen, indien de behandelingen plaats vinden op de locatie van de opdrachtgever.
8.4 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
8.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Vindt-Ik voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.6 Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak dan dient hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur  voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij Vindt-Ik door middel van telefoon of via email. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, zal Vindt-Ik het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen.
8.7 De opdrachtgever dient Vindt-Ik van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn, te voorzien.

Artikel 9 | Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever geeft Vindt-Ik toestemming om voor de uitvoering van de opdracht de hulp en deskundigheid van derden in te mogen schakelen. Vindt-Ik beoordeelt per situatie of dit noodzakelijk is en licht deze keuze altijd toe aan de opdrachtgever voordat de stap wordt gezet om de externe deskundige te raadplegen. Indien de opdrachtgever dit niet wenst, dan zal dat gerespecteerd worden en de gewenste deskundige niet geraadpleegd worden.

Artikel 10 | Prijzen
10.1 Indien na het tijdstip van acceptatie van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
10.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
10.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 11 | Materialen
11.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de producten de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
11.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Vindt-Ik geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 12 | Meer en minderwerk
12.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12.2 Tijdens complementaire zorg behandelingen, mondeling of schriftelijk opgedragen extra werkzaamheden door de opdrachtgever komen voor verrekening in aanmerking. Dit betreffen werkzaamheden die niet in de (behandel) overeenkomst opgenomen waren.
12.3 Door Vindt-Ik te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 | Annuleren
13.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door Vindt-Ik reeds aangeschafte materialen en/of gewerkte uren in verband met het voorbereiden van de opdracht, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Vindt-Ik gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
13.2 Opdrachtgever zal eveneens aan Vindt-Ik als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Vindt-Ik te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de producten.
13.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Vindt-Ik zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
13.4 Het al of niet verlenen van subsidie, vergoedingen of andere vormen van compensatie of financiering zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Vindt-Ik schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 | Opleveringstermijnen
14.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Vindt-Ik schriftelijk in gebreke te stellen.
14.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Vindt-Ik geen beletselen zijn de uitvoering van de opdracht tot het verrichten van complementaire zorg behandelingen ter hand te nemen.
14.3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 15 | Reclame
15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Vindt-Ik terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze bepaling is ook van toepassing op de verrichte behandelingen in het kader van de complementaire zorg, zoals deze omschreven zijn in de behandelovereenkomst.
15.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering of behandeling Vindt-Ik wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of de dienst is afgenomen, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
15.3 Vindt-Ik dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15.4 Indien de reclame naar het oordeel van Vindt-Ik juist is, zal Vindt-Ik hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen en diensten, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

Artikel 16 | Aansprakelijkheid
16.1 Vindt-Ik is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
16.2 Vindt-Ik is aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat zijn verzekering dekt voor de geleverde diensten zoals deze overeengekomen zijn in de behandelovereenkomst – dan wel tot maximaal de factuurwaarde voor schade aan materieel en goederen. De wettelijke aansprakelijkheid is alleen van toepassing voor zover ontstaan door schuld van Vindt-Ik of van hen, die door Vindt-Ik te werk zijn gesteld op de aan Vindt-Ik opgedragen werk(en).
16.3 Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Vindt-Ik is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door opdrachtgever.
16.4 Vindt-Ik is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Vindt-Ik is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en of psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding.
16.5 Elke deelname aan een behandeling, cursus of workshop is voor eigen risico van de opdrachtgever.
16.6 Vindt-Ik is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17 | Overmacht
17.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Vindt-Ik of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Vindt-Ik ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Vindt-Ik dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Vindt-Ik overmacht op, die Vindt-Ik ontheft van zijn verplichting tot levering van producten c.q. uitvoering van de behandelingen, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
17.2 Vindt-Ik is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, geheel te zijner eigen beoordeling, om of de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 | Eigendomsvoorbehoud
18.1 Zolang Vindt-Ik geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van complementaire zorg behandelingen of de verkoop van producten (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Vindt-Ik.
18.2 Vindt-Ik heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
18.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 | Wanprestatie en ontbinding
19.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Vindt-Ik ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
19.2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Vindt-Ik eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Vindt-Ik op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn
.
Artikel 20 | Betaling
20.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de betalingscondities: Goederen en diensten worden gefactureerd en dienen voor of uiterlijk op de dag van aanvang op de rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven, of contant of per pin na afloop te worden voldaan.
20.2 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zoals deze hierna zijn omschreven, en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
20.3 De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde termijn van dertien dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.
20.4 Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn van dertien dagen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.
20.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke opdrachtnemer moet maken in verband met niet nakoming/tekortkoming van de opdrachtgever zijn voor rekening van laatstgenoemde.
20.6 In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 99,00 euro bedragen.
20.7 Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
20.8 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.
20.9 Het honorarium van opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
20.10 Alle honoraria in de zakelijke wereld, zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals BTW, alsmede exclusief reis- en andere kosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
20.11 Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
20.12 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.
20.13 Alle Therapieën zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 21 | Geschillen
21.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Vindt-Ik indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
21.2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Vindt-Ik onverlet, om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie in het kader van de wet WKKGZ.
21.3 De Nationale Ombudsman behandelt klachten over jeugdzorg, als er sprake is van hulpverlening in een zogenaamd gedwongen kader zoals bij een ondertoezichtstelling die uitgesproken is door een rechtbank. Vindt-Ik heeft het recht om een geschil in het kader van de verrichte complementaire zorg voor te leggen aan de Nationale Ombudsman. Bij klachten voor vrijwillige jeugdzorg kan Vindt-Ik zich richten tot het AKJ-vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Artikel 22 | linken naar aangesloten instanties
22.1 Geschillencommissies bij aangesloten:
GAT Vindt-Ik is aangesloten bij Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten

GAT

Vindt-Ik is aangesloten bij Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Logo TCZ 350x350 1

 

Privacy Statement
Vindt-Ik & Clark Nederland

Dit privacy statement is van toepassing op praktijk Vindt-Ik en alle aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder de webshop Clark Nederland. Waar in dit stuk gesproken wordt over Vindt-Ik wordt dus tevens gesproken over alle aan haar gelieerde ondernemingen.

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Vindt-Ik of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:            Monique Nab

Bezoekadres:            Pastoor Jacobsstraat 8
6122 BH Buchten
Nederland

Onderneming:         Praktijk Vindt-Ik
E-mail:                       info@vindt-ik.nl
Telefoonnummer:   +31 (0) 6 3131 6026
KvK-nummer:          14104727

Onderneming:         Webshop Clark Nederland
E-mail:                       info@clarknederland.nl
Telefoonnummer:   +31 (0) 6 8015 2370
KvK-nummer:          14104727

Vindt-Ik is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG), het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Vindt-Ik is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Vindt-Ik is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Vindt-Ik, waaronder https://www.vindt-ik.nl en https://www.clarknederland.nl.

Vindt-Ik verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Vindt-Ik opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Vindt-Ik. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Vindt-Ik om de overeenkomst uit te voeren.

Vindt-Ik gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Vindt-Ik altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website(s) te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Vindt-Ik worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

-voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres en persoonlijk patiëntendossier;
-voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;
-voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats;
-voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Vindt-Ik altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@vindt-ik.nl of info@clarknederland.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

-in het geval van de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling. In ieder geval wordt het patiëntendossier tenminste 15 jaren bewaard om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
-in het geval van de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het leveren van een product: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling. Indien u een account aanmaakt op onze website dan wordt uw informatie bewaard totdat u de account verwijdert;
-in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
-in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Vindt-Ik gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Vindt-Ik, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het leveren van het product wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilment partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan de fulfilment partij.

Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe klantenservice. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekte aan de externe klachtenservice.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@vindt-ik.nl of info@clarknederland.nl.

Het staat Vindt-Ik vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Vindt-Ik ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Vindt-Ik. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Vindt-Ik. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Vindt-Ik.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van https://vindt-ik.nl en https://www.clarknederland.nl. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website­-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.